AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

THP² Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op het THP² Health Portal:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@thp2.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Naast de algemene persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen de volgende gegevens van u ook opgeslagen worden ter behoeven van de adviezen en interventies die uitgevoerd kunnen worden met het THP² Health Portal:

 • Projectgegevens en categorisatie, waar mogelijk werkgeverinformatie uit te halen valt (bijvoorbeeld werkzame afdeling)
 • Gegevens verkregen d.m.v. het voor het onderzoek uitgezette relevante vragenlijsten
 • Biometrische gegevens zoals, maar niet beperkt tot: lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, vetmassa en bloeddruk en gegevens uit kracht-, reactie-, balans, uithoudingsvermogen- en lenigheidsmetingen, cholesterol en glucose, HRV, vaatkwaliteit enz.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

THP² Europe BV verwerkt de genoemde gegevens voor de volgende doelen:

 • Het automatisch genereren van een rapport om de geteste persoon te voorzien van inzicht in zijn of haar leefstijl en gezondheid en geeft op basis daarvan relevante adviezen
 • Om met geanonimiseerde data benchmarking toe te passen
 • Om met geanonimiseerde data wetenschappelijk onderzoek te verrichten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THP² Europe BV  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Data wordt automatisch geanonimiseerd na een termijn van 6 maanden. De gegevens die te herleiden zijn naar een persoon worden uit de database verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens zullen alleen geanonimiseerd gedeeld worden met derden voor het doel van wetenschappelijk onderzoek. Derden kunnen kennisinstituten of kennisinstellingen zijn die onderzoek doen naar leefstijl, gezondheid of aanverwante onderwerpen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door THP² Europe BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@thp2.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. THP² Europe BV wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

THP² Europe BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Meer informatie daarover kunt u opvragen via support@thp2.eu. Op aanvraag is een gedetailleerd document met een omschrijving van de beveiliging en de specificaties van onze servers beschikbaar. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via support@thp2.eu.